Ελληνικές Επιχειρήσεις με διεθνή δράση

Ένα global account παρέχει ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες, με τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Κεντρική Διαχείριση στην έδρα του επιχειρηματία σε συνεργασία με τον Έλληνα Μεσίτη, των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των υπηρεσιών διαχείρισης των κινδύνων (risk management)
 • Συμμόρφωση των συμβολαίων με την νομοθεσία, τις ρυθμιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της κάθε χώρας
 • Ίδιοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι κατά προτίμηση στους ίδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Τοπική διαχείριση και παρακολούθηση των ζημιών. Ενοποίηση των αποτελεσμάτων στην κεντρική έδρα.
 • Οικονομίες κλίμακας στα ασφάλιστρα.
 • Ευχερής έλεγχος των ασφαλιστηρίων και κοστολογίων από τον επιχειρηματία
 • Πρόσβαση στις διεθνείς ασφαλιστικές αγορές με ευρύτερες / οικονομικότερες / καλύτερες λύσεις για τις ασφαλιστικές ανάγκες
 • Εντός των νομίμων περιορισμών της κάθε χώρας, φορολογική βελτιστοποίηση των ασφαλιστικών εξόδων

Ακόμη μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες που συνοδεύουν τους Global Accounts, όπως διαχείριση ζημιών, εκπόνηση reports σε enterprise risk management, crisis management, risk survey reports κλπ.

Η Comergon μπορεί να αναλάβει τη δημιουργία ενός « Παγκόσμιου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου» με την συνεργασία των μελών των 5 Διεθνών Δικτύων Μεσιτών που εκπροσωπούν 200 και πλέον χώρες, αλλά και με τις 2 θυγατρικές της στην Κύπρο και την Αίγυπτο.

Ευθύς μόλις λάβουμε την έγγραφη «Εντολή Ανάθεσης Πολυεθνικού λογαριασμού» , ξεκινάμε έναν παγκόσμιο συντονισμό με τους συναδέρφους μας σε κάθε χώρα. Ο καθένας συλλέγει όλες τις πληροφορίες ασφαλιστικού ενδιαφέροντος στη χώρα του σε συνεργασία με τον εκάστοτε country manager της επιχείρησης. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται στη χώρα κεντρικής διοίκησης (Ελλάδα) όπου σε συνεργασία με τον Risk Manager / CFO της μητρικής σχεδιάζεται και στήνεται το παγκόσμιο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Ακολουθεί η αντίστροφη διαδικασία όπου σε κάθε χώρα εφαρμόζεται η επιλεγείσα λύση των κεντρικών.

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται με Global Insurance Accounts είναι:

 • Περιουσίας
 • Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού
 • Αστικής / Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Περιβαλλοντικής Ευθύνης
 • Μεταφοράς Εμπορευμάτων