Δράσεις για τους εργαζόμενους

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και επενδύει σ’ αυτούς με διαμόρφωση συγκεκριμένης στρατηγικής εταιρικής κουλτούρας, που αποσκοπεί στην διάχυση εμπειρίας, τεχνογνωσίας και ήθους προς τους ασφαλισμένους:

  • Στη δια βίου εκπαίδευσή τους
  • Στην αξιοκρατική αναγνώριση και αξιολόγηση των υπηρεσιών τους
  • Στην παροχή κινήτρων και ίσων ευκαιριών

Για την επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία έχει διασφαλίσει υγειές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας