η ανάπτυξη της εταιρίας με αριθμούς

Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει την πορεία της εταιρείας από το 1998 σε Κύκλο Εργασιών και Κέρδη προ Φόρων.

Είναι εμφανής, η «ελεγχόμενη» ανάπτυξη καθόσον αντικατοπτρίζει την στρατηγική με την οποία πορεύεται η Comergon, χωρίς συνεργασίες με άλλους Διαμεσολαβούντες, ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της.

alt

(*) Από το 2008 περιλαμβάνονται & τα αποτελέσματα της Comergon Κύπρου & Comergon Αιγύπτου

(**) Πρόβλεψη